Een Schrikkelyke Moordery, gedaen door Moeder, Dogter en Meyt, en wat voor straf zy daer voor ontfangen hebben

Title

Een Schrikkelyke Moordery, gedaen door Moeder, Dogter en Meyt, en wat voor straf zy daer voor ontfangen hebben

Subtitle

Translation: A horrible murder, done by mother, daughter, and maid, and what type of Punishment they received for it.

Digital Object

Image notice

Full size images of all song sheets available at the bottom of this page.

Image / Audio Credit

Pamphlet: Leiden UB: 1497 H 16. Nederlandse Liederenbank 

Set to tune of...

Hoe quelt de Min.

Transcription

Komt Christenen al,
Luystert na dit geval
Jk u verhale sal,
Hoe een Jonkman van staet,
Een Juffrou vryen gaet,
Het was een jonge Spruyt heel jong van jaren,
Die weeldrig was, Leefden sonder bezwaren,
Heel mooy en schoon,
Als een Godin ten thoon.

De Moeder snoot,
Dit houwelijk verboot,
Wenst haer veel liever doot,
Als dat haer Dogter sou,
Sijn een geringe Vrou,
Mijn lieve kind het is een kaele Jonker,
Hy heeft geen geld, daer toe een groote pronker,
Volligt mijn raet,
En wagt u voor dit quaet.

Dit lieve Paer,
verkeerde met malkaer,
Daer quam een groot misbaer,
De Liefde die is blind,
Dees Juffrou wierd met kind,
Daer zit de slegte Duyf bedroeft te weenen,
Haer lieve Minnaer is geloopen heenen,
Sy onverdult,
Geeft haer Moeder de schult.

Dees Juffrou schoon,
Die kreeg een jonge Soon,
En dat voor haeren loon,
Des Satans boosen raet,
Haer straks om 't herte slaet,
En de Moeder heeft door Duyvels ingeven,
Haer eygen Dogter tot het quaet gedreven,
Og foey wat schant,
Hellept u Kind van kant.

De Moorderes,
Die nam terstont een mes,
En gaf haer Kind de rest,
Daer mee was 't niet gedaen,
Js weer na 't Kind gegaen,
Sy scheurt haer soete schaep in vijf ses stucken,
En heeft het eerst tegen de muer gaen drucken,
Heel gram en stuer,
Verbranden in het vuer.

Een maent daer naer,
So quam het kind zijn vaer,
Maer raekt in groot bezwaer,
Hy sey mijn Lief bemint,
Waer is ons soete kind,
De Moorderes die sprak, Lief wilt het weten
Dit werk hout men stille in secreten,
'k Heb het bestelt,
En dat voor weynig geld.

Lief komt by my,
En zit wat aen mijn zy
Weest vrolijk ende bly,
Mijn Moeder die wil nou,
Dat ik sal zijn u Vrou,
Jk denk geen quaet, Het geen gy hebt bedreven,
Wy sullen t'same in den Echt gaen leven,
Drinkt dese Wijn,
En laet ons vrolijk zijn.

Den jongen Heer,
Die was verblijd soo seer,
Dagt op geen kommer meer,
Hy dogt dit is al goet,
Wat mijn de Liefste doet,
En heeft eens lustig uyt de borst gedronken,
Hy sprak mijn Lief mijn dunkt ik word beschonken,
Sy sey mijn Heer,
Wilt dan maer leggen neer.

De Moeder quaet,
Sprak Dogter met 'er daet,
Ey volgt dog mijn raet,
Gewroken is u leet,
Dat hy te voor u deed,
Jk en de Meyt sal hem te bed gaen helpen,
Wilt dan aen hem dog al u gramschap stelpen,
Den dronke Fielt,
moet haestig zijn ontzielt.

Dees jongen Gast,
Die lag en sliep seer vast,
Maer hy wierd haest verrast,
Van een wreede Beulin,
Die met verwoede zin,
Sijn eygen zwaerd nam spoedig in haer handen,
En heeft hem daer vermoord, o gruwel schande,
Daer is u loon,
Voor dat gy stal mijn kroon.

De Meyt op 't pas,
Die quam ook loopen ras,
Als Juffrou bezig was,
Die sey pakt u maer voort,
Gy hebt hem al vermoort,
Jk en u Moeder sullen een sak halen,
En dragen hem in 't water sonder falen,
Om dat u quaet,
Dog niet en komt op straet.

Diep in de nagt,
Sy doen niet lang en

wagt,
Maer dragen al haer magt,
Hem na het water toe,
Sy waren beyde moe,
En hebben 't lichaem in 't water gesmeten,
Op dat het niemand sou komen te weten,
Dat zijn twee doon,
Al van een Vrous persoon.

Maer Hemel ag,
Het quaet quam voor den dag,
De Heeren hoort gewag,
Van dese wreede daed,
Men haer straks vangen laet,
Sy mosten alle drie haer Vonnis hooren,
Dat men haer in de Vlam sou gaen versmooren,
Met groote schant,
Drie aen staken verbrand.

't Js waer geschied,
Gelijk als in dit lied,
Waeragtig word bedied
Al in de Stadt Doorwijk,
Voor yder een publijk,
Sy hebben alle drien haer Regt ontfangen,
De Dogter riep o Heer het valt my bange,
Wee Moeder ag!
Die mijn hier soo toe bragt.
EYNDE.

Come all Christians,
Listen to this event
Which I will relate to you,
How a young man of state,
Went to woo a young woman,
It was a young sprout, very young in years,
Who was lush, lived without burdens,
Very pretty and beautiful,
Shown like a Goddess.

The mother evilly,
Forbade this marriage,
Rather wishes her dead,
Than that her daughter would,
Be a lesser woman,
My sweet child, it is a penniless young man,
He has no money, but great flamboyance,
Follow my council,
And be aware of this evil.

This sweet couple,
Were with each other,
There came a great mishap,
Love is blind,
This woman became with child,
There the bad pigeon sat weeping sadly,
Her sweet lover walked away,
She rebelliously,
Blames her mother.

This beautiful young woman,
She had a young son,
And as for her reward,
The Satan’s evil council,
Soon gripped her heart,
And the mother was prompted by the Devil,
Her own daughter driven to the evil,
Oh fie, what shame,
Help your child to die.

The murderess,
Immediately took a knife,
And gave her child the rest,
This did not do it,
Went again to the child,
She ripped her sweet sheep in five six pieces,
And first pressed it against the wall,
Very angrily and harshly,
Burned in the fire.

A month afterwards,
So came the child’s father,
But became greatly pressing,
He said my Love loved,
Where is our sweet child,
The murderess spoke, Love wants to know
This work people keep quiet in secret,
I have ordered it,
And that for little money.

Love come to me,
And sit at my side,
Be joyful and happy,
My mother now wants
Me to be your wife,
I do not think [it] evil, what you have done,
We shall, together, live in matrimony,
Drink this wine,
And let us be merry.

The young lord,
Was rejoicing so much,
Did not think of it anymore,
He thought this is all good,
What my love does,
And he drank thirstily from the breast,
He spoke my love, methinks I am getting drunk,
She say my lord,
Would you lie down then.

The evil mother,
Spoke daughter with the deed,
Ey, follow my council,
Avenged is your suffering,
That he did to you,
Me and the maid will help him to his bed,
Would you then stop your anger to him,
The drunk soundrel,
Must quickly be spared.

This young man,
Lay [there] and slept vastly
But he was soon surprised,
By a cruel executioner,
Who with frantic intent,
Quickly took his own sword into her hands,
And has murdered him there, oh horrible shame,
There is your just deserts,
For that you stole my crown.

The maid came with quick walking steps

When the young woman was busy,
She said, you can continue,
You have already murdered him,
Me and your mother shall go get a sack,
And carry him into the water without failing,
So that your evil,
Does not come out on the street.

Deep in the night,
They did not wait long,

But carried [with] all her strength,
Him to the water,
They were both tired,
And flung the body in the water,
So that no one would come to know,
That they are two dead,
By a female person.

But Heaven, oh,
The evil came to light,
The Lords heard voices,
Of these cruel deed,
People had her captured soon,
They all three had to hear their verdict,
That people would smother them in the flames,
With great shame,
Three burned on posts.

It truly happened,
Like in this song,
Truthful is explained
In the city of Doorwijk,
For every audience,
They all three have received their justice,
The daughter called oh Lord it scares me,
Poor mother oh!
Who brought me to this.
END.

Translation by Rena Bood
 

Crime(s)

infanticide

Date

Notes

Translation notes:
1. ‘beulin’ is the feminine form of executioner.

Files

Een Schrikkelyke Moordery1.jpg
Een Schrikkelyke Moordery2.jpg
Een Schrikkelyke Moordery3.jpg
Een Schrikkelyke Moordery4.jpg

Tags

Citation

“Een Schrikkelyke Moordery, gedaen door Moeder, Dogter en Meyt, en wat voor straf zy daer voor ontfangen hebben,” Execution Ballads, accessed May 30, 2024, https://omeka.cloud.unimelb.edu.au/execution-ballads/items/show/1233.

Output Formats